cmentarz


cmentarz parafialny
cmentarz parafialny

1. Cmentarze parafialne winny być urządzone i zarządzane zgodnie z prawem kanonicznym oraz według norm zawarty w przepisach prawa państwowego.

2. Zgodnie z obowiązującym prawem polskim, groby ludzi mogą być usytuowane jedynie na cmentarzu.

3. Rozróżnia się następujące rodzaje grobów: ziemne, murowane, rodzinne, katakumby i kolumbaria. 3. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

a) grobie ziemnym – należy przez to rozumieć dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią;

b) grobie murowanym – należy przez to rozumieć dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę;

c) grobie rodzinnym – należy przez to rozumieć grób (zarówno ziemny, jak i murowany) przeznaczony do składania obok siebie dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;

 

Regulamin cmentarza parafialnego w Radostowicach

Kościół zawsze uważał zarówno cmentarze, jak i poszczególne groby, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: „miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane wg przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych” (KPK, Kan 1205).
Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Ciała wiernych, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania. Celem zapewnienia im należnej czci oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się te cmentarze wraz z ich urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenach prace i odwiedzających groby swoich
bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1

Na użytek niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1. Zarządzanie cmentarzem: usługi cmentarne i organizowanie usług cmentarnych, do których należy: przyjmowanie zwłok do pochowania
i zawieranie umów o użytkowanie grobu, przyjmowanie ofiar cmentarnych, prowadzenie przewidzianej prawem ewidencji i dokumentacji, utrzymanie porządku, wykonywanie wszelkich prac związanych z ogrodzeniem, zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu cmentarza, które to czynności należą do kompetencji zarządcy cmentarza.

2. Usługi pogrzebowe: eksportacja zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i zagranicą, przechowywanie zwłok, przygotowanie zwłok do pogrzebu, przygotowanie miejsca na cmentarzu, wykonywanie (kopanie i zasypywanie) grobu, transport zwłok z miejsca przechowywania do kaplicy cmentarnej, załatwianie wszelkich spraw związanych z pochówkiem, pochówek z asystą pogrzebową,
uformowanie grobu, ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich, spopielenie oraz murowanie komór grobowych, sprzedaż akcesoriów pogrzebowych.

3. Dysponent grobu: osoba, która złożyła ofiarę za miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie grobu jako posiadająca prawo do grobu.

4. Prawo do grobu: określenie zakresu, czyli przedmiotu osobistych i materialnych uprawnień najbliższej rodziny wobec miejsca pochowania bliskiej osoby.

§ 2

Właścicielem i zarządcą cmentarza jest parafia Imienia Maryi w Radostowicach, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymanie zgodnie z przeznaczeniem.
§ 3

Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie cmentarza. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.
§ 4

Bieżące zarządzanie cmentarzem wykonuje proboszcz parafii.
§ 5

Do zadań tych w szczególności należy:

a) piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych,
b) sprawowanie nadzoru nad czynnościami przygotowania grobu (miejsca spoczynku), uporządkowania otoczenia grobu po czynnościach związanych z pochówkiem lub ekshumacją, z czuwaniem nad prawidłowym wykonaniem robót (uwzględniając szacunek do szczątków ludzkich znajdujących się już w ziemi), jeśli usługi te wykonuje inny przedsiębiorca,
c) nadzór architektoniczno‐urbanistyczny, sanitarny i porządkowy,
d) prowadzenie dokumentacji cmentarza wynikającej ze stosownych przepisów prawa państwowego,
e) utrzymywanie porządku, w tym utrzymywanie we właściwym stanie technicznym dróg dojazdowych i wewnętrznych (utrzymanie alejek, zamiatanie i odśnieżanie dróg), dostępu do pól grzebalnych oraz urządzeń sanitarnych i wodnokanalizacyjnych, zbieranie i wywóz śmieci,
f) konserwacja małej architektury oraz kaplicy przedpogrzebowej i budynków gospodarczych,
g) planowanie, zakładanie i utrzymywanie zieleni (koszenie trawy, grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia),
h) udostępnianie infrastruktury cmentarza,
i) wykonywanie wszelkich innych prac związanych z zagospodarowaniem
i utrzymaniem cmentarza, w tym przygotowanie pól grzebalnych zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza.

Rozdział 2:
Postanowienia porządkowe
§ 6

Cmentarz otwarty jest codziennie od godz. 6.00 do zmroku.
§ 7

Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek. Dzieciom wolno przebywać na cmentarzu tylko pod opieką dorosłych.
§ 8

W szczególności niedozwolone jest na terenie cmentarza:

- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
- przebywanie poza godzinami otwarcia,
- przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych
      i środków odurzających, palenie papierosów,
   - wprowadzania zwierząt,
- niszczenia zieleni,
- niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej  

      architektury,
- prowadzenie akwizycji, umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek,
- prowadzenie handlu,
- zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnią miejsca 

       grzebalnego,
- samowolne wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich,
- ustawianie ławek, ogrodzeń, sadzenie drzew i krzewów, utwardzanie

       wokół miejsc grzebalnych itp. bez zgody zarządcy cmentarza,
- usuwanie lub niszczenie na grobach tablic i napisów dotyczących osób

       tam pochowanych,
- zbieranie wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek,

      zniczy z cudzych grobów,
- wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zgody zarządcy

       cmentarza,
- chodzenie po urządzonych miejscach grzebalnych,
- wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucanie śmieci nie

       pochodzących z cmentarza, wypalanie śmieci.
§ 9

Zużyte kwiaty, wieńce, znicze szklane i plastikowe należy składać do wyznaczonych w tym celu pojemników. W tych pojemnikach zabrania się składowania odpadów po robotach kamieniarskich i budowlanych.
§ 10

 Dysponent grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
 Zieleń wysoka znajduje się pod opieką zarządcy cmentarza. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub na grobach.
§ 11

Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.
§ 12

Kształt nagrobków i pomników, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.
§ 13

W przypadku powstania zniszczeń lub szpecących uszkodzeń nagrobka lub pomnika dysponent grobu jest wzywany do wykonania naprawy w terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana, zarządca cmentarza jest upoważniony do zlecenia rozebrania nagrobka lub pomnika, a dysponent nie ma prawa do odszkodowania.
§ 14

Biuro cmentarza znajduje się w kancelarii parafialnej i czynne jest godzinach pracy kancelarii .

 

Rozdział 3:

Zasady wykonywania prac i usług przez podmioty niezależne
od zarządcy cmentarza
§ 15

Wykonywanie wszelkich prac na terenie cmentarza, w szczególności w zakresie usług pogrzebowych, prac kamieniarskich, pielęgnacji zieleni, opieki nad grobami, wymaga uzyskania od zarządcy cmentarza pozwolenia na wykonanie usługi.
§ 16

Zarządca cmentarza lub osoby upoważnione przez niego mają prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie działalności gospodarczej oraz zlecenia na organizację pogrzebu.

§ 17

Wszyscy wykonawcy mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.
§ 18

Wykonawcy zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, a w szczególności swoimi działaniami nie mogą w jakikolwiek sposób zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.
§ 19

Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone w mieniu cmentarza i osób trzecich oraz zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników, realizujących prace i usługi na terenie cmentarza.
§ 20

W przypadku stwierdzenia przez zarządcę cmentarza rażących uchybień przy wykonywaniu prac lub usług, bądź nieprzestrzegania przez wykonawcę postanowień regulaminu albo uchybienia wymogom liturgii i zasadom obowiązującym w miejscu świętym zarządca cmentarza może za stosować wobec takiego wykonawcy czasowy lub stały zakaz działalności na cmentarzu.
§ 21

Wszelkie prace budowlane mogą być realizowane przez dysponenta grobu lub upoważnionych przez niego wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
§ 22

Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz zachowywać wymiary grobu.
§ 23

Usługi kamieniarskie mogą być świadczone przez wykonawców po przedstawieniu projektu zagospodarowania grobu i jego otoczenia. Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia może obejmować jedynie wymiar placu miejsca grzebalnego 260 – 130 cm, który został określony w dokumencie potwierdzającym prawo do dysponowania grobem. Nagrobek powinien mieć wymiary 180 – 80 cm.
§ 24

Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz w sobotę w godzinach otwarcia cmentarza po uprzednim uzyskaniu zgody zarządcy cmentarza i zgłoszeniu zakresu prac w biurze cmentarza.
§ 25

Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są na wezwanie zarządcy cmentarza lub osób przez niego upoważnionych okazać pozwolenie na prowadzenie prac kamieniarskich. W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich zarządca cmentarza ma prawo zabronić wykonywania usług kamieniarskich i nakazać opuszczenie terenu cmentarza, a w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby porządkowe lub Policję.
§ 26

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa kanonicznego oraz normy prawa polskiego.
§ 27

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Parafialną Radę Duszpasterską Parafii Imienia Maryi w Radostowicach.